banner1271

banner1219

Kurumlar arası geçişte muvafakat kararı!

01 Mart 2013 Cuma 20:29

Kurumlar arası geçiş için muvafakat verilmemesine dair karar

Kurumlar arası geçişte muvafakat kararı!
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumunda katip olarak görev yapmakta iken 2008/3 KPSS Sınavı sonucunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak yerleştirilen davacının kurumlar arası naklen atanma talebine muvafakat verilmemesine ilişkin 8.08.2008 tarih ve 4027/68239 sayılı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işlemi ile 3.09.2008 tarih ve 29522 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, kamu görevlilerinin özel koşullara göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalışmalarının kamu yararına uygun düşeceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMASININ OZETI:
Davacının çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç bulunduğu,
Görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde gerekli kurslara ve sınavlara katılmak suretiyle ceza infaz kurumlarında da yükselme maddi-manevi varlığını geliştirme imkânına sahip olduğu, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN
SAVUNMASININ OZETI:
Dava konusu edilen işlemin icrai nitelik taşımadığı, bu nedenle hasım mevkiinden çıkarılmalarının gerektiği, davacının çalıştığı kuram tarafından muvafakat verilmemesi nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.


Karar veren Tekirdağ İdare Mahkemesi'nce, 09.12.2010 gün ve E:2010/847, K:2010/1013 sayılı dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin Mahkememiz kararının, Danıştay 5. Dairesi'nin 21.11.2011 tarih ve E:201 1/1551, K:2011/6683 sayılı kararı ile bozulması üzerine anılan bozma kararma uyularak işin gereği görüşüldü;

Dava, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kuramımda katip olarak görev yapmakta iken 2008/3 KPSS Sınavı sonucunda Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü'ne Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak yerleştirilen davacının kuramlar arası naklen atanma talebine muvafakat verilmemesine ilişkin 8.08.2008 tarih ve 4027/68239 sayılı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işlemi ile 3.09.2008 tarih ve 29522 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Tekirdağ 2 Nolu F Tİpi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda katip olarak görev yapmakta iken 2008/3 KPSS sınavı sonucunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak yerleştirilen davacının, kurumlar arası naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 8.8.2008 günlü, 4027/68239 sayılı Adalet Bakanlığı ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işlemi ile 03.09.2008 günlü, 29522 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle Mahkememizde açılan davada, 07.01.2009 günlü ve E: 2008/846 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olması sebebiyle davacının görevinden ayrılmasında bir sakınca bulunmadığına dair muvafakat kararının 30.3.2009 günlü, 33971 sayılı işlem ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bildirildiği, adı geçenin Feke Tapu Sicil Müdürlüğü emrine Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak atandığı; ancak, davacının 29.05.2009 günlü dilekçesi ile Feke Tapu Sicil Müdürlüğü emrine Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak yapılan atamasından feragat ettiğini belirttiği ve eş durumu nedeniyle tayinine ilişkin davada Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.11.2008 günlü, E:2008/6514 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden, bu karar işleme konulmak suretiyle tayininin, eşinin bulunduğu il olan Kilis'teki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na veya Kilis Adliyesi'ne yapılması için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurduğu; bu başvuru üzerine adı geçenin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü emrine yapılan ataması iptal edilerek 09.06.2009 günlü işlemle Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının davalı idareye yaptığı 29/05/2009 günlü başvurusu ile talebi doğrultusunda, davaya konu Tapu Sicil Müdürlüğü emrine yapılan ataması işleminden feragat ettiğinden, davanın konusunun ortadan kalktığı, bu nedenle karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 146,25-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı "Adalet Bakanlığı'nın temyiz safhasında yaptığı 29,70-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Adalet Bakanlığı'na verilmesine, davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün temyiz safhasında yaptığı 46,65-TL yargılama gideri ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1. maddesi ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi sonrasında Mahkememizce taraflara iadesine, resmi ödenekten kullanılan 60,00TL yargılama giderinin tahsili için ilgili vergi dairesine müzekkere yazılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 25/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


TKGM Birinci Hukuk Müşaviri

Yorum Gönder

@name x